ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضیائی

لغت‌نامه دهخدا

ضیائی . (اِخ ) حسن موستاری ، متوفی بسال 972 هَ . ق . او را دیوانی است بترکی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ