ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صیلع

لغت‌نامه دهخدا

صیلع. [ ص َ ل َ ] (اِخ )موضعی است که در آن بان فراوان است و آنجا بود که امری القیس از قتل پدر خود آگاه شد. (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ