ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صهیونی

لغت‌نامه دهخدا

صهیونی . [ ص ِ ی َ ] (ص نسبی ) منسوب به صهیون .لقبی است که قبل از تشکیل حکومت اسرائیل به کسانی مینهادند که از تأسیس این حکومت جانبداری میکردند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ