ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صهوبة

لغت‌نامه دهخدا

صهوبة. [ ص ُ ب َ ] (ع اِ) سرخ سپیدی . (منتهی الارب ). رنگ سرخ مایل به زردی و سفیدی . (غیاث اللغات ). رنگ سرخ که در موی سر و ریش بعض مردم باشد. (غیاث اللغات از بحر الجواهر). رنگ سرخ به تیرگی مائل . (غیاث اللغات از منتخب ). رنگی میان سرخی و زردی . (غیاث اللغات از مفرح القلوب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ