ترجمه مقاله

صنق

لغت‌نامه دهخدا

صنق . [ ص ُ ن ُ ] (ع اِ) ج ِ صِناق . رجوع به صناق شود.
ترجمه مقاله