ترجمه مقاله

صندلی رنگ

لغت‌نامه دهخدا

صندلی رنگ . [ ص َ دَ رَ ](ص مرکب ) برنگ صندل . صندل گون . صندل فام :
صندل ازرنگ خاکیی عجب است
صندلی رنگ خاک ازین سبب است .

نظامی .


ترجمه مقاله