ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صفنة

لغت‌نامه دهخدا

صفنة. [ ص َ ن َ ] (اِخ ) موضعی است به مدینه . (معجم البلدان ) (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ