ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صغوا

لغت‌نامه دهخدا

صغوا. [ ص َ ] (اِخ ) صغوی به نقل سکری موضعی است در قول تأبط شرا :
و اذهب صریم نحلن بعدها
صغوا و حلن بالجمیع الحوشبا.

(معجم البلدان ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ