ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صده در صده

لغت‌نامه دهخدا

صده در صده . [ ص َ دَ / دِ دَص َ دَ / دِ ] (ق مرکب ) صدتاصدتا. صدصد :
همه فیلسوفان صده در صده
بپائینگه (؟) تخت او صف زده .

نظامی .


و این لغت در این بیت افادت تکثیر کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ