ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صبران

لغت‌نامه دهخدا

صبران . [ ص َ ] (اِخ ) شهرکی است به ماوراءالنهر وراء نهر سیحون و در آن قلعه ای مرتفع است که غزها برای تجارت و آشتی در آنجا فراهم آیند. (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ