ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صاحب مظالم

لغت‌نامه دهخدا

صاحب مظالم . [ ح ِ ب ِ م َ ل ِ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) رئیس دیوانخانه . رئیس دیوان مظالم : آخر او را صاحب مظالم کردند، هر روز مظالم سپاه بودی و به صدرمظالم بنشستی و کارها همی راندی . (تاریخ سیستان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ