ترجمه مقاله

شیطان بازار

لغت‌نامه دهخدا

شیطان بازار. [ ش َ ] (اِخ ) شیطانه بازار. نام بازاری به تفلیس . (یادداشت مؤلف ). رجوع به شیطانه بازار شود.
ترجمه مقاله