ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیرین منطق

لغت‌نامه دهخدا

شیرین منطق . [ م َ طِ ] (ص مرکب ) شیرین گفتار. شیرین سخن :
لب خندان و شیرین منطقش را
نشاید گفت جز ضحاک جادو.

سعدی .


رجوع به مترادفات کلمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ