ترجمه مقاله

شیرامین

لغت‌نامه دهخدا

شیرامین . (اِخ ) نام یکی از دهستانهای سه گانه ٔ بخش دهخوارقان شهرستان تبریز در خاور دریاچه ٔ ارومیّه . از شمال محدوداست به حومه ٔ بخش و از جنوب به دهستان دیزجرود و ازخاور به بخش اسکو و از باختر به دریاچه ٔ ارومیّه . آب آن از رودخانه و قناتها و چشمه ها تأمین می گردد. 12 آبادی دارد و جمعیت آن بالغ بر 5567 تن است و مهمترین دیه های آن خانقاه و هفت چشمه است . شوسه و خطآهن تبریز و مراغه از آبادیهای داشکسن و خانقاه تابعه ٔ دهستان عبور می کند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
ترجمه مقاله