ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیدن

لغت‌نامه دهخدا

شیدن . [ دَ ] (مص ) حلاجی کردن . ندافی کردن . زدن پنبه و پشم و مانند آن . ندف . حلج . زدن (چنانکه پنبه و امثال آنرا). واخیدن . نفش . فلخیدن . فلخمیدن . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ