ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکفتنی

لغت‌نامه دهخدا

شکفتنی . [ ش ِ ک ُ ت َ ] (ص لیاقت ) قابل شکفتن . شایسته ٔ شکفته شدن . (یادداشت مؤلف ). رجوع به شکفتن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ