ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکرلله

لغت‌نامه دهخدا

شکرلله .[ ش ُ رُ ل ِل ْ ل َه ْ ] (از ع ، جمله ٔ اسمیه ) سپاس خدای راست . (فرهنگ فارسی معین ). مخفف شُکْرُﷲ که کلمه ٔ ﷲبه قیاس ماه = مه و راه = ره مخفف شده :
شکرللَّه که جهان را ز قدوم
زیب نو داد محمدکاظم .

هاتف اصفهانی (از فرهنگ فارسی معین ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ