ترجمه مقاله

شوصرا

لغت‌نامه دهخدا

شوصرا. [ ش َ ص َ ] (ع اِ) اسم عربی آهو است که قریب به شاخ زدن رسیده باشد و یا آهوی که شاخهای آن برآمده و قوی نشده باشد. (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقاله