ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شه پیاده

لغت‌نامه دهخدا

شه پیاده . [ ش َه ْ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) فرزین . شهبیدق . (یادداشت مؤلف ). وزیر در شطرنج . رجوع به شهبیدق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ