ترجمه مقاله

شناق

لغت‌نامه دهخدا

شناق . [ ش ِ ] (ع مص ) گرفتن چیزی را از شَنَق و منه الحدیث : لا شناق َ؛ ای لایؤخذ من الشَنَق حتی یتم . (منتهی الارب ). گرفتن چیزی رااز شَنَق . (از اقرب الموارد). رجوع به شَنَق شود.
ترجمه مقاله