ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شطرنج العرفاء

لغت‌نامه دهخدا

شطرنج العرفاء. [ ش ِ / ش َ رَ جُل ْ ع ُ رَ ] (ع اِ مرکب ) (اصطلاح عرفان ) شطرنج عرفا. نوعی شطرنج که صوفیان بازی کنند بجای تخته ٔشطرنج ، ورقه ٔ مقوا یا کاغذ که خطکشی شده برگیرند و آن دارای خانه هایی می باشد و در هر خانه یکی از صفات پست یا عالی اخلاقی و درجات تصوف نوشته شده . دو تن بایک طاس بازی می کنند. بازی از سمت چپ پایین صفحه که «صفر عدم » نام دارد، آغاز می شود و به تعداد خالها هرکس در خانه های سمت راست جلو می رود و بعد در صف بالاتراز سمت چپ به راست شروع به پیشرفت می کند. هرکه به خانه ٔ فوقانی که «وصلت » یا کلمه ای نظیر آن نام دارد زودتر برسد برنده بشمار می رود. (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ