ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شریف

لغت‌نامه دهخدا

شریف . [ ش َ ] (اِخ ) سیدمرتضی علم الهدی ... (یادداشت مؤلف ). رجوع به شریف مرتضی و علم الهدی موسوی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ