ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرم زدگی

لغت‌نامه دهخدا

شرم زدگی . [ ش َ زَ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) خجلت . شرمندگی . (یادداشت مؤلف ). رجوع به شرم زد و شرم زده شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ