ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرفا

لغت‌نامه دهخدا

شرفا. [ ش ُ رَ ] (ع ص ، اِ) صورت متداول شرفاء در تداول فارسی . رجوع به شریف و شرفاء شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ