ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرعب

لغت‌نامه دهخدا

شرعب . [ ش َ ع َ ] (اِخ ) از منازل معروفه ٔ اشعریان . (تاریخ قم ص 284).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ