ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرعب

لغت‌نامه دهخدا

شرعب . [ ش َ ع َ ] (اِخ ) شعبه ای از قبیله ٔ بنی رکب منشعب از بنی اشعر. (تاریخ قم ص 283).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ