ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شحاصة

لغت‌نامه دهخدا

شحاصة. [ ش َ ص َ ] (ع ص ، اِ)گوسپند فربه . (منتهی الارب ). گوسپند که شیر او تمام شده است و گویند به معنی گوسپند فربه باشد. (از اقرب الموارد). || گوسپند که گاهی بر او نر نجهیده باشد. (منتهی الارب ). گوسپند که هرگز نر بر او نجهیده باشد. (از اقرب الموارد). || گوسپندناباردار. (منتهی الارب ). گوسپند غیرحامل . (از اقرب الموارد). ج ، اشحاص ، شِحاص ، شِحص ، شَحَصات ، شَحَص .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ