ترجمه مقاله

شبقة

لغت‌نامه دهخدا

شبقة. [ ش َ ب ِ ق َ ] (ع ص ) مؤنث شبق . (از اقرب الموارد). رجوع به شبق شود.
ترجمه مقاله