ترجمه مقاله

شاه توتی

لغت‌نامه دهخدا

شاه توتی . (ص نسبی مرکب ) منسوب به شاه توت . || برنگ شاه توت . (یادداشت مؤلف ). سرخی روشن اندکی مایل بسیاهی . ارغوانی . قرمز تیره . رنگ گرفته از آب شاه توت . || آلوده به شاه توت . || فروشنده ٔ شاه توت . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقاله