ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شانتاش

لغت‌نامه دهخدا

شانتاش . (اِخ )شانه تراش . نام قریه ای است از قرای تابع تنکابن . (سفرنامه ٔ رابینو ص 24 انگلیسی و ص 46 ترجمه ٔ فارسی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ