ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شالا

لغت‌نامه دهخدا

شالا. (اِخ )دهی است از دیههای اطراف هزارجریب مازندران . (از سفرنامه ٔ رابینو ص 133 انگلیسی و 166 ترجمه ٔ فارسی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ