ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شالاپ شلوپ

لغت‌نامه دهخدا

شالاپ شلوپ . [ ش ُ ] (اِ صوت مرکب ) حکایت آواز حرکات پای و دست و جامه ٔ آدمی در آب . (یادداشت مؤلف ). شلب شلوب هم درتداول عامه بکار میرود. رجوع به ترکیب مزبور شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ