ترجمه مقاله

شاسریو

لغت‌نامه دهخدا

شاسریو. [ س ِ ی ُ ] (اِخ ) تئودور (1819 - 1865 م ). نقاش فرانسوی که در صدد برآمد سبک کلاسیک انگر را با سبک رمانتیک دولا کروا تلفیق کند. وی در 20 سپتامبر 1819 در سامانا واقع در جمهوری دومینیک که پدرش در آنجا کنسول دولت فرانسه بود تولد یافت . یازده ساله بود که وارد کارگاه انگر شد و تا سال 1834 م . که انگر از پاریس به رم رفت در همانجا بماند. نخستین تابلوی او که بسال 1836 م . در پاریس بنمایش گذاشته شدعاجلاً کسب موفقیت کرد و این موفقیت سه سال بعد با تابلوهای «ونوس دریائی » و «سوزان » که هر دو اکنون در موزه ٔ لوور پاریس جای دارند تأیید شد. بسال 1840 م . شاسریو سفری به رم کرد تا انگر را ملاقات کند لیکن اندک اندک از کار استاد سابق خود احساس نارضایی نمود. با اینهمه صورت هایی که در این دوره از زندگی ساخته مانند «لاکوردر» که در سال 1841 م . بنمایش گذاشته شد و «دو خواهر» که در سال 1843 م . بنمایش گذاشته شد و هر دو اکنون درموزه ٔ لوور جای دارند هنوز بسبک کار انگر بودند. پس از سال 1843م . تأثیر رقیب انگر، اوژن دولاکروا چه از حیث سبک و چه از حیث انتخاب موضوع در کار شاسریو محسوس گردید. شاسریو بعمد کوشش داشت موزونی خطوط سبک انگر را با شیوه های رنگ آمیزی دولا کروا جمع سازد. 15 فقره سیاه قلم اتللو (منطبعه در سال 1844 م .) و نقاشیهایی از زندگی مورها و یهودیان که متعاقب سفر شاسریو در سال 1846م . به افریقای شمالی بوجود آمدند یادآور سبک دولاکروا میباشند، هر چند شاسریو بابتکار خود رنگی محلی بدان داد و وحشی گونه خصوصیتی بر آن افزود. شاسریو در احیای نقاشی ابنیه ٔ تاریخی فرانسه تأثیری بسزا داشت . وی در فاصله ٔ سالهای 1841 تا 1844م . نمازخانه ٔ سنت ماری مصر واقع در کلیسای سن - مری شهر پاریس و در فاصله ٔ سالهای 1844 تا 1848 م . پلکان اصلی دیوان محاسبات پاله دورسی را با صحنه های تمثیلی جنگ و صلح تزیین کرد. پس از آن نیز نقاشیهای دیواری کلیسای سن - روش پاریس و در فاصله ٔ سالهای 1853 تا 1854م . سقف کلیسای سن - فیلیپ - دو -رول مشتمل بر صحنه ٔ «هبوط از صلیب » را در فاصله ٔ سالها 1854 تا 1858 م . انجام داد. از همه ٔ کارهای تزئینی یاد شده به استثنای کار اخیر هیچیک به حال اول باقی نمانده فقط قسمتهایی از تزئینات پاله دورسی در موزه ٔ لوور نگاهداری شده است . شاسریو در 8 اکتبر سال 1856 م . در شهر پاریس درگذشت . شاسریو از نقاشانی بشمار میرود که آثار فراوانی از خود بجای گذاشتند و غالب طرحهای نقاشی او هم اکنون در موزه ٔ لوور موجود است . پس از مرگ نا بهنگام وی سبک کارش در آثار دوستان و شاگردان او ادامه یافت .
ترجمه مقاله