ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاخة الحیاک

لغت‌نامه دهخدا

شاخة الحیاک . [ خ َ تُل ْ ح ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان رویس در بخش مرکزی شهرستان خرمشهر و در دو هزارگزی جنوب خاوری خرمشهر و دو هزارگزی خاور راه اتومبیل رو خرمشهر به آبادان . دشت و گرمسیر و مرطوب است . سکنه ٔ آن 500تن شیعه اند که زبانشان عربی و فارسی است . آب آن از رود کارون تأمین میشود. محصولات آن غلات ، خرما وسبزیجات و شغل اهالی آن زراعت است . راه اتومبیل رو دارد که در تابستان قابل عبور است . قریه ٔ میرزاوند جزء این آبادی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ