ترجمه مقاله

سیرکوبه

لغت‌نامه دهخدا

سیرکوبه . [ ب َ / ب ِ ] (اِ مرکب ) هاون سنگی بزرگ است . (یادداشت بخط مؤلف ). جُواز. (فرهنگ اسدی ).
ترجمه مقاله