ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیحفانی

لغت‌نامه دهخدا

سیحفانی . [ س َ ح َ نی ی ] (ع ص ) مرد درازریش . (منتهی الارب ).رجل سیحفانی اللحیة. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ