ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیاه آل

لغت‌نامه دهخدا

سیاه آل . (اِ مرکب ) (درخت آل ) این گونه درخت در سراسر جنگلهای کرانه ٔ دریای مازندران میروید. آنرا در کجور و کلارستاق آل ، در گیلان سیاه آل ، سال و سل ، در رامسر سهال ، در طوالش چوه و در منجیل و درفک سیالف میخوانند. (جنگل شناسی ساعی ج 2 صص 259 - 260).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ