ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سگستن

لغت‌نامه دهخدا

سگستن . [ س ِ گ ُ ت َ ] (مص ) گسستن . بریدن . قطع شدن :
چونکه از امرودبن میوه سگست
گشت اندر عهد و نذر خویش سست .

مولوی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ