ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سپید گردیدن

لغت‌نامه دهخدا

سپید گردیدن . [ س َ / س ِ گ َ دی دَ ] (مص مرکب ) سپید شدن :
ز ناپاک زاده مدارید امید
که زنگی بشستن نگردد سپید.

فردوسی .


بکوشش نرویَد گل از شاخ بید
نه زنگی بگرمابه گردد سپید.

سعدی .


رجوع به سپید شدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ