ترجمه مقاله

سوخت آما

لغت‌نامه دهخدا

سوخت آما. (نف مرکب ، اِ مرکب ) بجای کربوراتور پذیرفته شده است . (فرهنگستان ).
ترجمه مقاله