ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سوادالبطن

لغت‌نامه دهخدا

سوادالبطن . [ س َ دُل ْ ب َ ] (ع اِ مرکب ) جگربند. (دهار). به عربی کبد است . (فهرست مخزن الادویه ) (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ