ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سموئل

لغت‌نامه دهخدا

سموئل . [ س َ م َ ءَ ] (اِخ ) ابن یحیی بن عباس مغربی . از علماء و حکمای مغرب است که از بزرگان دانشمندان یهود بود. بعقیده ٔ ابن قفطی از اهل اندلس است و با پدرش بمشرق مسافرت کرد. سموئل در فنون حکمت و علوم ریاضی بمقام شامخی رسید و در هندسه و حساب ماهر گشت . از مؤلفاتش کتاب مثلث قائم الزاویه است برای شرف نام از مردم تألیف نموده : و شامل مساحات اشکال است و نیز تألیفی در مساحت اجسام جواهر مختلفه و استخراج مقادیر مجهوله آن دارد و نیز کتابی در طب تألیف نموده است . سموئل به آذربایجان سفر کرد. و در شهر مراغه توقف گزید و از خود اخلافی باقی گذارد که پیرو علم پدر در طب بوده اند. سموئل مسلمان گردید و کتابی در رد دعاوی یهود و تحریف تورات و معایب یهود نوشته و در مراغه بسال 570 هَ . ق . وفات یافته است . او راست : المفید الاوسط درطب ، رسالة الی ابن خدود در مسائل حساب ، اعجاز المهندسین که 570 هَ . ق . در مصر از آن فارغ شده است ، رد علی یهود و «قوامی » در حساب هندی و مثلث قائم الزاویه و المنبر در مساحت اجسام و جواهر مختلفه برای بیرون کشیدن مقادیر مجهول . (از اعلام زرکلی ج 1 ص 394).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ