ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سلومد

لغت‌نامه دهخدا

سلومد. [ ] (اِخ ) شهرکی است [ بخراسان ] در حدود نیشابوربا کشت و برز و از وی کرباس خیزد. (حدود العالم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ