ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سلق جبلی

لغت‌نامه دهخدا

سلق جبلی . [س َ ل َ ق ِ ج َ ب َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) سلق بری است و به شیرازی حلیمو خوانند. (فهرست مخزن الادویه ). حلیمو. (الفاظ الادویه ). آزاددارو. (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ