ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سلدانیون

لغت‌نامه دهخدا

سلدانیون . [ س َ ] (اِ)درختی است به درخت بید ماند و این لغت نبطی است . (آنندراج ) (منتهی الارب ). درختی باشد که بالای آن از زمین بمقدار سه زرع بلند شود و گلی دارد بسیار سرخ و تخم آن بمقدار گشنیز بود و برگ و تخم آن را باهم بکوبند و بر گزندگی مار و عقرب گذارند نافع باشد. (برهان ). رجوع به اختیارات بدیعی و تحفه ٔ حکیم مؤمن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ