ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفاله

لغت‌نامه دهخدا

سفاله . [ س ُ / س ِ ل َ ] (اِ) سفال است که ریزه ٔ کوزه وسبوی شکسته باشد. (برهان ) (آنندراج ). || داسی که بدان غله درو کنند. (برهان ) (جهانگیری ). || نوعی از نیل که زبون تر باشد. (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ