ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفالة

لغت‌نامه دهخدا

سفالة. [ س َ ل َ ] (ع مص ) دون شدن . (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ) (دهار). ناکسی . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ