ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفالةالزنج

لغت‌نامه دهخدا

سفالةالزنج . [ س ُ ل َ تُز زَ ] (اِخ ) شهری است به هند. (آنندراج ) (منتهی الارب ). شهر معروفی است در سرزمین زنگیان . (از معجم البلدان ). مستقر ملک زنگ است . (حدود العالم ). سفالةالزنج و آن را قنبله نیز خوانند. (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 17). رجوع به التفهیم ص 167، 168، 169، 198 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ