ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفالةالریح

لغت‌نامه دهخدا

سفالةالریح . [ س ُ ل َ تُرْ ری ] (ع اِ مرکب ) جهت پائین باد که بدانجانب میرود. ضد علاوةالریح . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ