ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرچپق

لغت‌نامه دهخدا

سرچپق . [ س َ چ ُ پ ُ ] (اِ مرکب ) آنچه بر سر چپق گذارند. حقه ای است از گِل پخته بشکل استوانه که آن را به چوب چپق متصل سازند. داخل آن را از زغال انباشته میکنند وبر سر آن توتون مخصوص میگذارند. در مخرج وی سوراخی هست که دود از آن خارج میشود. (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ